Skip to form

Inland Regional Center

info@inlandrc.org

1365 S. Waterman Ave., San Bernardino, CA, 92408, US

Khảo Sát Dữ Liệu Mua Dịch Vụ 2023

Quý vị đã xem Dữ Liệu Mua Dịch Vụ?

Quý vị có thể tham gia buổi họp bằng tiếng Anh ngày 15 tháng Hai, 2024 lúc 5:00 chiều để nghe bản trình bày dữ liệu không?

IRC cũng sẽ tổ chức các nhóm bàn thảo về Mua Dịch Vụ vào những ngày sau đây:

  • Ngày 17 tháng Giêng, 2024   5:30-7:00 tối  (Tiếng Anh/Việt/Tagalog/Ả Rập/Trung Hoa)
  • Ngày 24 tháng Giêng, 2024   5:30-7:00 tối (Thông dịch tiếng Tây Ban Nha/Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ)
  • Ngày 31 tháng Giêng, 2024   5:30-7:00 tối (Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ)

Sang đoạn kế tiếp

Quý vị có biết Tổ Chức Dựa Vào Cộng Đồng của chúng tôi giúp kết nối quý vị với dịch vụ được Trung Tâm Vùng Nội Địa cấp quỹ không?

Tìm hiểu thêm về Tổ Chức Dựa Vào Cộng Đồng của IRC trên trang Quyền Dùng Dịch Vụ và Công Bằng của chúng tôi.

Quý vị muốn có người liên lạc với quý vị để biết thêm thông tin không?

Họ tên

Sang đoạn kế tiếp

Quý vị có xem danh sách các dịch vụ phổ biến của Trung Tâm Vùng Nội Địa trên inlandrc.org chưa?

Quý vị có nghe nói về Chương Trình Tự Quyết Định chưa?

Quý vị có nghe nói về chương trình Hỗ Trợ Phối Hợp cùng Gia Đình (Coordinated Family Support, hay CFS) không?

Xác nhận các lựa chọn