Skip to form

Inland Regional Center

info@inlandrc.org

1365 S. Waterman Ave., San Bernardino, CA, 92408, US

Survey sa Data ng Pagbili ng Mga Serbisyo sa Taong 2023

Nakita mo na ba ang Data ng Pagbili ng Mga Serbisyo?

Makakadalo ka ba sa pulong na nasa English sa Pebrero 15, 2024 nang 5:00 PM, upang makinig sa presentasyon ng data?

Magsasagawa rin ang IRC ng mga focus group para sa Pagbili ng Mga Serbisyo sa mga sumusunod na petsa:

  • Enero 17, 2024   5:30-7:00 PM (English/Vietnamese/Tagalog/Arabic/Chinese)
  • Enero 24, 2024   5:30-7:00 PM (Spanish/ASL Interpretation)
  • Enero 31, 2024   5:30-7:00 PM (American Sign Language)

Magpatuloy sa Susunod na Seksyon

Alam mo ba ang tungkol sa aming Organisasyong Nakabase sa Komunidad na tumutulong sa iyong kumonekta sa isang serbisyong pinopondohan ng Inland Regional Center?

Alamin pa ang tungkol sa Mga Organisasyong Nakabase sa Komunidad ng IRC sa aming Service Access and Equity page.

Gusto mo bang may makipag-ugnayan sa iyo para sa higit pang impormasyon?

Buong Pangalan (Pangalan / Apelyido)

Magpatuloy sa Susunod na Seksyon

Nakita mo na ba ang listahan ng mga karaniwang serbisyo ng Inland Regional Center sa inlandrc.org?

Narinig mo na ba ang tungkol sa Self-Determination Program?

Narinig mo na ba ang tungkol sa programang Nakakoordinang Suporta sa Pamilya (Coordinated Family Support o CFS)?

Kumpirmahin ang mga pinili